دوشنبه 5 خرداد 1399 Monday 25 May 2020 2 شوال 1441

چهارمین همایش معماری سازمانی

سومین همایش ملی معماری سازمانی

 Capability building focuses on EA empowerment, promotion, and training.

Back to top