جمعه 26 مهر 1398 Friday 18 October 2019 18 صفر 1441

چارچوب محتوایی معماری، دومین مولفه "چارچوب و روش‌شناسی" است که توصیف‌کننده فراورده‌های معماری، تحویل‌دادنی‌ها و نحوه طبقه‌بندی آنها در کنار یکدیگر است. تمامی فراورده‌ها و تحویل‌دادنی‌هایی که در چارچوب محتوایی معرفی ‌می‌شوند، در یکی از فازهای روش توسعه معماری می‌بایست تولید شوند و در فازهای دیگری نیز مورد استفاده یا بروزرسانی قرار می‌گیرند.در شکل زیر همه فراورده‌های معماری تولیدشده در روش توسعه معماری براساس فاز مربوطه، طبقه‌بندی و توصیف شده‌اند

دانلود بخش چارچوب محتوایی معماری 

دانلود کل سند چارچوب و روش‌شناسی 

Back to top