پنجشنبه 2 اسفند 1397 Thursday 21 February 2019 15 جمادی‌الثانی 1440

مدل مرجع نرم افزارهای کاربردی ورودی خود را از مدل مرجع خدمات می گیرد و از طرف دیگر با مدل مرجع داده نیز رابطه تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر سه مدل مرجع خدمات، داده و نرم افزار به هم وابسته هستند و خدماتی که در مدل مرجع خدمات شناسایی و طبقه بندی شده اند، در مدل مرجع نرم افزار به صورت مدل های طراحی نرم افزار درآورده می شوند. 

تدوین مدل مرجع نرم افزارهای کاربردی در درست پیگیری است و به محض آماده شدن نتایج، اطلاع رسانی خواهد شد.

Back to top