شنبه 25 مرداد 1399 Saturday 15 August 2020 25 ذی‌الحجه 1441

مدل مرجع عملکرد به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع "چارچوب معماری سازمانی ایران" دربردارنده طبقه‌بندی جامعی از سنجه‌های عملکرد در دستگاه‌ها است که تصویری منسجم و جامع از مؤلفه‌های کسب‌وکار و ارتباط آن­ها با اهداف و نتایج راهبردی را ارائه می­دهد.

این مدل با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان، سنجه‌های مورد نیاز برای مدیریت و پایش ورودی‌ها، عملیات و خروجی‌های سازمان را مشابه‌با یک سیستم تعریف و تعیین نموده و به‌‌این‌ترتیب پیش‌نیازهای مورد نیاز در راستای تحقق نتایج مورد انتظار را فراهم می­کند.

دانلود سند مدل مرجع عملکرد 

Back to top