پنجشنبه 3 خرداد 1397 Thursday 24 May 2018 9 رمضان 1439

در راستای استقرار موفق چارچوب معماری سازمانی ایران و برای تضمین رعایت همه جوانب و الزامات موفقیت موضوع، همه عوامل و ذینفعان تحلیل و مدل زیست‌بوم معماری سازمانی طراحی شده‌است

مسؤولیت نهادهای حاکمیتی و بالادستی (ازجمله کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری­واستخدامی) تدوین چارچوب و ضوابط فنی-قانونی برای دستگاه­های اجرایی است. شرکت­های مشاور و مجری معماری به سازمان­ها کمک می­کنند طرح معماری را مطابق با ضوابط قانونی و مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی ایران تدوین نمایند. مراکز اعتبارسنجی معماری سازمانی (آزمایشگاه­های معماری سازمانی) می­بایست نتایج تدوین شده معماری سازمانی را ارزیابی و اعتبارسنجی نمایند تا اطمینان حاصل شود که نتایج مورد انتظار محقق شده است و همچنین تولید دانش و تربیت نیروی انسانی توانمند را به عهده خواهند گرفت.

نهایتا، دستگاه­های اجرایی به عنوان مخاطب مستقیم چارچوب معماری سازمانی ایران، وظیفه دارند ضمن استفاده از چارچوب و استانداردهای فنی ارایه شده توسط نهادهای حاکمیتی، چرخه معماری سازمانی(آموزش­وآماده­سازی- تدوین معماری-ارزیابی معماری) را با کمک دیگر ذینفعان(مشاوران معماری و مراکز اعتبارسنجی) اجرا نمایند.

Back to top